بهترین ترجمه و تدوینیه که دیم ? با تمام قدرت ادامه بدین ??